ضدسرقت کردن صندوق سمند؟!

سمند مثل اکثرخودروهای خانواده ایرانخودرو متاسفانه سرقت از صندوق زیاد اتفاق میافته ،برای اینکه بتونید ضدسرقت کنید صندوق سمند رو به موخودرو اردی که میگم حتما دقت کنید . خودرو سمند از سمت صندوق وقتی باز میکنید معمولا ی سوراخ جلوی قفل داره و روی خود قفل هم هیچ درپوشی نداره درواقع سارق از همین قسمت […]